תקנון אתר

 

התקנון הינו הסכם בין משתמש המפרסם באתר מצד אחד (להלן: "המשתמש") ובין אתר האינטרנט www.shopil.co.il באמצעות מ.ט.י ש"י – מוקד טיפוח יזמים- שומרון, בקעת הירדן ובנימין (ע"ר) מפעילת ומנהלת האתר מצד שני (להלן : "מפעילת האתר").

הגולש רשאי להשתמש בתכנים שבאתר SHOPIL.CO.IL בהתאם לכללים המפורטים להלן, אין להשתמש בתכנים ב אתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

תנאי שימוש

1. הנך רשאי להשתמש באתר " SHOPIL.CO.IL " למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להשתמש בדרך אחרת או לאפשר לאחרים להשתמש בתכנים אלו, לכל מטרה, בין מסחרית ובין אחרת, שאיננה לצורך שימוש אישי.

2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה של תכנים ו/או כל מידע אחר מתוך אתר SHOPIL.CO.IL.

3. מפעילת האתר- מט"י עושה כמיטב יכולתה שהמידע המפורסם יהיה מדוייק ככל האפשר, אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים, בין היתר, עקב תקלות טכניות ו/או טעויות אנוש ו/או מחדלים של מפעילת האתר ו/או של צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

4. מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מדפי האינטרנט המוצגים באתר SHOPIL.CO.IL ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים ומתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

5. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שמפעילת האתר אינה אחראית על התכנים של צדדים שלישיים, לרבות לעניין זכויות יוצרים ואמינות המידע של התכנים האמורים.  שירותים הטעונים רישום

6. באתר SHOPIL.CO.IL תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות משירותים אלו לאחר השלמת תהליך הרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע. מט"י מפעילת האתר לא תעביר פרטים אלו לכל צד שלישי אחר ללא מתן הסכמה מפורשת מראש ובכתב. בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. Shopil.co.il רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם, הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

תכנים מסחריים

7. SHOPIL.CO.IL כולל תכנים מסחריים (למעט בקטגוריית יישובים), כגון פרסומות ומודעות שונות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להיכלל במכלול המידע של האתר.

8. מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר. מפעילת האתר אינה בודקת ו/או מוודאת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים ב-SHOPIL.CO.IL אינה מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים ו/או המוצרים השונים הכלולים בהם. מובהר כי כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים ב SHOPIL.CO.IL יסוכמו ישירות בין בעל העסק לבין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים ולטובין שמוצעים ו/או שיוצעו בתכנים המסחריים ב SHOPIL.CO.IL.

קניין רוחני

9. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני ב אתר  SHOPIL.CO.IL בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של הנהלת האתר. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או להעביר לציבור ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או ליצור יצירות נגזרות ו/או למכור ו/או להשכיר חלק מהנ"ל בין על ידך ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך ו/או אמצעי אלקטרוני ו/או מכני ו/או אופטי ו/או צילום ו/או הקלטה ו/או בכל דרך ואמצעי אחר בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב של הנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמא-סימון זכויות היוצרים c , או סימן המסחר R הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד, גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

אחריות SHOPIL

10. התכנים ב SHOPIL.CO.IL ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות של התכנים ו/או יכולותיהם ו/או מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיך.

שיפוי

11. הנך מתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שהוא שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט- עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את מט"י ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם אם וככל שתועלה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום ב SHOPIL.CO.IL.

שינויים באתר והפסקת שירות

12. הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ו/או מראהו ו/או עיצובו ו/או היקפם ו/או זמינותם של השירותים בו וכן תהא רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ו/או שירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי לפי החלטתה ו/או תהא רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ללא כל צורך להודיע על כך מראש. שינויים אלו, אם וככל שיהיו, מטבעם כרוכים בתקלות ו/או עשויים לעורר אי נוחות ומובהר כי לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנהלת האתר רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם ללא כל צורך במתן הודעה מראש על כך.

התיישנות

13. מובהר כי כל תביעה ו/או דרישה נגד הנהלת האתר תוגבל לתקופה של 3 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

הגבלת אחריות

14. מובהר בזאת כי המשתמש פוטר זאת, באופן סופי ובלתי חוזר, את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או בעלים של אתר SHOPIL.CO.IL מאחריות מכל סוג שהוא לתכנים ו/או למידע המופיע באתר והמשתנה מעת לעת.

סמכות שיפוט ודין

15. סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל מחלוקת בקשר עם השימוש ב SHOPIL.CO.IL מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. הדין שיחול הינו הדין הישראלי.

16. הגולש ו/או המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה מלאה לכל האמור לעיל.